На главную

Общие условия сотрудничества с агентами «Standart»

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVATELE

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С АГЕНТАМИ

1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 

Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., IČO 03974987, se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 240687 („Go Study“), je jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, která si klade za cíl poskytovat kvalitní jazykovou a speciální přípravu zahraničních uchazečů k přijetí k vysokoškolskému studiu v České republice.

1.1 

ООО «Го стади групп языковая школа с правом проведения государственного языкового экзамена», ИН: 03974987, юридический адрес: ул. Вашингтонова, д. 1567/25, Новый Город, индекс: 110 00 г. Прага 1, Чехия, общество зарегистрировано в торговом реестре при Городском суде в г. Праге, актовая запись С 240687 («Гоу Стади»), является языковой школой с правом проведения государственного языкового экзамена, целью которой является предоставление качественной языковой и специальной подготовки иностранных абитуриентов для поступления в ВУЗы Чехии.

1.2

Zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti má zájem spolupracovat s Go Study a vyvíjet činnosti k podpoře podnikání Go Study spočívající ve zprostředkování uzavření smluv o poskytování vzdělávacích služeb („Zprostředkované smlouvy“ a jednotlivě jako „Zprostředkovaná smlouva“) mezi Go Study a třetími osobami („Studenti“ nebo „Klienti“ a jednotlivě jako „Student“ nebo „Klient“) a Go Study se zavazuje za tuto činnost hradit Zprostředkovateli provizi („Zprostředkovatel“)

1.2

Агентом является физическое или юридическое лицо, которое, в рамках своей предпринимательской деятельности, заинтересовано в сотрудничестве с Гоу Стади и развитии деятельности, направленной на поддержку предпринимательской деятельности Гоу Стади, а именно оказывать посреднические услуги при заключении договоров об оказании образовательных услуг («Договора», по отдельности «Договор») между Гоу Стади и третьими лицами («Студенты» или «Клиенты», по отдельности «Студент» или «Клиент») и Гоу Стади обязуется за данную деятельность выплатить Агенту комиссию («Агент»)

1.3

Tyto všeobecné podmínky („VP“) upravují práva a povinnosti Go Study a Zprostředkovatele v souvislosti se zprostředkovatelskou činností Zprostředkovatele pro Go Study. Smlouva mezi Zprostředkovatelem a Go Study („Smlouva“) je uzavřena odsouhlasením těchto VP ze strany Zprostředkovatele.

1.3

Настоящие общие условия («ОУ») регулируют права и обязанности Гоу Стади и Агента в связи с посреднической деятельностью Агента в пользу Гоу Стади. Договор между Агентом и Гоу Стади («Договор») заключается посредством принятия настоящих ОУ со стороны Агента.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1

Go Study tímto pověřuje Zprostředkovatele, aby vyvíjel zprostředkovatelskou činnost.

2.1

Гоу Стади настоящим уполномочивает Агента к ведению посреднической деятельности.

2.2

Go Study neuděluje Zprostředkovateli exkluzivní pověření, tj. Go Study si vyhrazuje právo pověřit zprostředkovatelskou činností jiného zprostředkovatele po dobu trvání Smlouvy.

2.2

Гоу Стади не дает Агенту эксклюзивных прав, т. е. Гоу Стади оставляет за собой право уполномочить к посреднической деятельности другого Агента в течение всего срока действия Договора.

3.

POVINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE

3.

ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

3.1

Zprostředkovatel se zavazuje, že:

(a) bude vykonávat činnosti podle této Smlouvy řádně a v dobré víře;

(b) respektovat zájmy Go Study, dobré jméno a obchodní reputaci;

(c) dodržovat instrukce udělené Go Study;

(d) bezodkladně informovat Go Study ohledně všech záležitostí týkajících se plnění této Smlouvy; a

(e) sdělovat potřebné informace, které Zprostředkovatel získal v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.

3.1

Агент обязуется, что:

(a) будет вести деятельность в соответствии с данным Договором должным образом и добросовестно;

(b) уважать интересы, доброе имя и репутацию Гоу Стади;

(c) соблюдать инструкции, полученные от Гоу Стади;

(d) без лишнего промедления информировать Гоу Стади обо всех обстоятельствах, касающихся выполнения данного Договора, и

(e) передавать необходимую информацию, которую Агент получил в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору.

3.2

Zprostředkovatel není oprávněn přijímat platby jménem a na účet Go Study bez předchozího písemného souhlasu Go Study. Pokud byl Zprostředkovatel k tomuto ze strany Go Study oprávněn, musí předat veškeré platby bezodkladně Go Study.

3.2

Агент не имеет права принимать платежи от имени Гоу Стади без заранее полученного письменного согласия Гоу Стади. Если Агент был для этого Гоу Стади уполномочен, то он обязан передать Гоу Стади все платежи без промедления.

3.3

Zprostředkoval se zavazuje sdělovat Klientům podmínky Zprostředkovávaných smluv a pravdivě jim sdělovat další podmínky poskytování vzdělávacích služeb Go Study.

3.3

Агент обязуется информировать Клиентов об условиях Договоров и предоставлять правдивую информацию о других условиях предоставления Гоу Стади образовательных услуг.

3.4

Při plnění této Smlouvy se Zprostředkovatel zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy, nařízení a instrukce Go Study, ledaže nejsou v zájmu Go Study. Zprostředkovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Go Study, pokud by instrukce Go Study měly způsobit škodu nebo porušení právních předpisů.

3.4

При выполнении данного Договора Агент обязуется соблюдать все действующие законы, постановления и инструкции Гоу Стади, если они не противоречат интересам Гоу Стади. Агент обязуется без промедления информировать Гоу Стади, если выданные инструкции могут причинить ущерб или нарушить закон.

3.5

Zprostředkovatel se zavazuje poskytovat činnost samostatně svým jménem a na účet Go Study; v žádném případě se nejedná o zaměstnance Go Study.

3.5

Агент обязуется вести деятельность самостоятельно от своего имени и имени Гоу Стади; Агент ни в коем случае не считается сотрудником Гоу Стади.

4.

POVINNOSTI GO STUDY

4.

ОБЯЗАННОСТИ ГОУ СТАДИ

4.1

Go Study se zavazuje poskytnout Zprostředkovateli veškeré nezbytné informace a dokumenty a přístupy do software k řádnému plnění povinností podle této Smlouvy. Go study se zavazuje poskytnout Zprostředkovateli úvodní školení týkající se podnikání, aktivit a služeb Go Study.

4.1

Гоу Стади обязуется предоставить Агенту всю необходимую информацию, документы и доступ к программному обеспечению для должного выполнения обязанностей по данному Договору. Гоу Стади обязуется предоставить Агенту вступительное обучение, касающееся предмета предпринимательской деятельности и услуг Гоу Стади.

4.2

Go Study se zavazuje poskytnout zdarma Zprostředkovateli reklamní materiály a předměty v souvislosti se službami poskytovanými Go Study, které jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy. Zprostředkovatel odpovídá za to, že případná reklamní kampaň nebo reklamní obsah a materiály jsou v souladu s místními předpisy a pravidly.

4.2

Гоу Стади обязуется бесплатно предоставить Агенту рекламные материалы и предметы, касающиеся предоставляемых Гоу Стади услуг, которые необходимы для выполнения данного Договора. Агент отвечает за то, чтобы возможная рекламная кампания или содержание рекламы и материалы не противоречили местным законам и правилам.

4.3

Go Study se zavazuje Zprostředkovatele informovat o tom, že Klient uzavřel s Go Study Smlouvu a o ceně uvedenou ve Smlouvě.

4.3

Гоу Стади обязуется проинформировать Агента о заключении Договора между Клиентом и Гоу Стади, а также о цене, приведенной в Договоре.

5.

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1

Zprostředkovatel má nárok na zaplacení provize ze všech prodejů služeb po dobu trvání Smlouvy, které byly zprostředkovány Zprostředkovatelem. Provize se počítá jako procento z ceny vzdělávacích služeb specifikovaných ve Zprostředkované smlouvě, pokud tato Zprostředkovaná smlouva byla uzavřena v přímé souvislosti s činností Zprostředkovatele a za předpokladu, že Klient nastoupil ke studiu na Go Study.

5.1

Агент имеет право на выплату ему комиссии с продажи всех услуг в течение всего срока действия Договора, в которых Агент выступил посредником. Комиссия рассчитывается как процент от стоимости образовательных услуг, приведенных в Заключенном договоре, если такой договор был заключен в результате прямой деятельности Агента и Клиент был принят к обучению в Гоу Стади.

5.2

Výše provize činí:

— 5% z ceny vzdělávacího programu v případě, že při podpisu smlouvy Klient uhradil zálohu ve výši 500-700 EUR (napřiklad, forma platby „záloha“, nebo „měsíční splátka“)

— 10% z ceny vzdělávacího programu v případě, že při podpisu smlouvy Klient uhradil 50% nebo 100% z ceny vzdělávacího programu. Výpočet provize z programu «Prime» se provádí na základě ceny za vzdělávací položku programu, tj. z ceny kurzu českého jazyka a z ceny za přípravné předměty (celkem 1020 vyučovacích hodin), provize se nevypočítává z nákladů na bydlení, zdravotního pojištění, doplňkových služeb atd.).

Zprostředkovatel má nárok na jednorázovou odměnu ve výši 500 EUR za každého 10., 15. a 20. Klienta.

5.2

Размер комиссии составляет:

— 5% от стоимости программы обучения в случае, если Клиент при подписании договора оплатил депозит в размере 500-700 евро (например, форма оплаты «депозит» или «помесячная оплата»);

— 10% от стоимости программы обучения в случае, если Клиент при подписании договора оплатил 50% или 100% от стоимости программы обучения. Расчет комиссии по программе Прайм производится исходя из стоимости учебной составляющей программы, т.е. стоимости курса чешского языка и подготовки по предметам (всего 1020 акад.ч.), не учитывая стоимость проживания в общежитие, медицинской страховки, дополнительных услуг и т.д.

Агент получает единоразовый бонус в размере 500 евро за каждого 10-го, 15-го и 20-го Клиента.

5.3

Zprostředkovatel má nárok na zaplacení první provize až po uzavření alespoň tří smluv mezi Klienty a Go Study. Provize bude zaplacena jednou částkou za tři Klienty. Provize za čtvrtého a každého dalšího Klienta bude zaplacena zvlášť za každého Klienta nebo jednou částkou za několik Klientů, a to na základě faktur vystavených Zprostředkovatelem. 

Go Study se zavazuje Zprostředkovatele informovat bez zbytečného odkladu o všech přijatých platbách z Zprostředkovaných smluv.

5.3

Агент вправе получить выплату первой комиссии только после того, как будет заключено минимально три договора между Клиентами и Гоу Стади. Комиссия будет выплачена единой суммой за трех Клиентов. Комиссия за четвертого и всех последующих Клиентов выплачивается отдельно за каждого Клиента или общей суммой за несколько Клиентов на основании фактур от Агента.

Гоу Стади обязуется без лишнего промедления информировать Агента о всех принятых платежах по Заключенным при посредничестве Агента договорам.

5.4

Provize se počítá z ceny vzdělávacích služeb účtovaných Go Study Klientům snížené o jakékoliv další náklady (např. přímé náklady, registrační poplatek) a daně.

5.4

Комиссия рассчитывается от стоимости выставленных Гоу Стади счетов за образовательные услуги Клиентам и снижается на сумму других затрат (например: прямые затраты, регистрационный взнос) и налоги.

5.5

Provize zahrnuje veškeré výdaje a náklady vynaložené Zprostředkovatelem v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.

5.5

Комиссия включает в себя все расходы и затраты, понесенные Агентом в процессе выполнения обязательств по данному Договору.

5.6

Provize bude stanovena ve stejné měně, jako je uvedena cena ve Zprostředkované smlouvě, ledaže bude dohodnuto Stranami jinak.

5.6

Комиссия будет установлена в той же валюте, в которой указана цена в Договоре, если только Стороны не договорятся иначе.

5.7

Zprostředkovatel odpovídá za úhradu veškerých daní platných v zemi Zprostředkovatele.

5.7

Агент несет ответственность за уплату всех налогов, действующих в стране Агента.

5.8

Provize je splatná na základě daňového dokladu vystaveného Zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je oprávněn vystavit fakturu na základě výpisu splatných provizí, který se Go Study zavazuje poskytovat vždy jednou měsíčně. Go Study se zavazuje uhradit faktury Zprostředkovatele na jeho účet do 30 dnů ode dne doručení faktury.

5.8

Комиссия выплачивается на основании выставленной Агентом фактуры. Агент обязуется выставить фактуру на основании выписки подлежащих оплате комиссий, которую Гоу Стади обязуется предоставлять один раз в месяц. Гоу Стади обязуется оплатить фактуру Агента на его счет в течение 30 дней от момента получения фактуры.

5.9

Zprostředkovatel je oprávněn požadovat veškeré informace, které má Go Study k dispozici, které jsou nezbytné za účelem kontroly splatných provizí.

5.9

Агент имеет право запросить всю информацию, имеющуюся в распоряжении Гоу Стади, которая необходима для проверки подлежащих оплате комиссий.

6.

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОКОНЧАНИЕ

6.1

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.1

Данный Договор заключается на неограниченный срок.

6.2

Smlouva může být ukončena dohodou Stran nebo písemnou výpovědí nebo odstoupením.

6.2

Данный договор может быть прекращен по договоренности Сторон, письменным уведомлением о расторжении или отказом от исполнения Договора.

6.3

Každá Strana může ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně.

6.3

Каждая Сторона может прекратить действие Договора письменным уведомлением. Действие Договора прекратиться через три (3) месяца, истечение срока считается с первого числа календарного месяца следующего за месяцем, в котором вторая Сторона получила уведомление о расторжении.

6.4

Každá ze Stran může od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá Strana poruší své povinnosti z této Smlouvy podstatným způsobem a za předpokladu, že tato druhá Strana byla o takovém porušení písemně informována. V tomto případě se smlouvá považuje za ukončenou od okamžiku doručení písemné výpovědí z důvodu takového porušení.

6.4

Каждая Сторона может отказаться от исполнения Договора в случае, если вторая Сторона существенно нарушит свои обязательства по данному Договору и будет о таком нарушении письменно проинформирована. В данном случае договор считается расторгнутым с момента получения письменного уведомления о расторжении договора по данному основанию.

7.

MLČENLIVOST

7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1

Obě Strany berou na vědomí, že na základě této Smlouvy mohou obdržet informace patřící nebo související s druhou Stranou, jejích podnikatelských činnostech, Klientech, které jsou důvěrné a ve vztahu k nimž se zavazují dodržovat povinnost mlčenlivosti („Důvěrné informace“).

7.1

Обе Стороны принимают во внимание, что в соответствии с данным Договором могут получить информацию, принадлежащую или связанную со второй Стороной, их предпринимательской деятельностью, Клиентами, которая является конфиденциальной, и в отношении которой обязуются соблюдать конфиденциальность («Конфиденциальная информация»)

7.2

Strany se zavazují, že ani po dobu trvání této Smlouvy ani po jejím ukončení, nebudou zveřejňovat, vyzrazovat nebo neoprávněně užívat jakékoliv Důvěrné informace s výjimkou Důvěrných informací, které:

(a) jsou veřejně známy v době jejich zveřejnění;

(b) jsou vyžadovány platnými právními předpisy nebo kompetentními veřejnými orgány za předpokladu, že pokud je to možné, vyzrazující Strana bude předem informovat druhou Stranu o zamýšleném zveřejnění.

7.2

Стороны обязуются, что ни в течение действия данного Договора, ни после его окончания, не будут обнародовать, разглашать или неправомерно использовать какую-либо Конфиденциальную информацию, за исключением Конфиденциальной информации, которая

(a) является общедоступной на момент ее обнародования;

(b) требуется действующими законами или компетентными государственными органами при условии, что, если это возможно, Сторона, разглашающая информацию, заранее проинформирует вторую Сторону о замысле обнародования.

7.3

Na výzvu jedné ze Stran nebo při ukončení této Smlouvy se každá ze Stran zavazuje vrátit druhé Straně veškeré dokumenty nebo záznamy v jakékoliv formě obsahující Důvěrné informace, které drží nebo ke kterým má přístup a nečinit z nich kopie.

7.3

По требованию одной из Сторон или при окончании данного Договора каждая Сторона обязуется возвратить второй Стороне все документы или записи, в какой-либо форме содержащие Конфиденциальную информацию, которую имеет в распоряжении или к которой имеет доступ и не делать ее копии.

7.4

Závazek mlčenlivosti podle tohoto článku platí na dobu neurčitou i po ukončení této Smlouvy.

7.4

Обязательство соблюдения конфиденциальности по данной статье сохраняется на неограниченный срок и после окончания действия данного Договора.

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1

Smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

8.1

Данный Договор регулируется законодательством Чешской Республики.

8.2

Strany se pokusí o urovnání jakýchkoli sporů vzešlých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou. V případě nedosažení smíru bude spor řešen obecnými soudy České republiky.

8.2

Стороны будут стремиться урегулировать любые споры, возникающие из данного Договора или в связи с ним, мирным путем. В случае не урегулирования спор будет разрешен общими судами Чешской Республики.

8.3

Znění VP může Go Sudy měnit či doplňovat. Go Study bude Zprostředkovatele o změnách VP písemně informovat. V případě, že Zprostředkovatel nebude se změnou VP souhlasit, může Smlouvu do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení informace o změnách VP vypovědět.

8.3

Гоу Стади может менять или дополнять содержание ОУ. О изменениях ОУ Гоу Стади будет Агента информировать в письменной форме. Если Агент не будет согласен с изменениями ОУ, он может в течение четырнадцати (14) дней от момента получения информации о изменениях ОУ Договор расторгнуть.

8.4

Jakákoliv komunikace vyplývající ze Smlouvy musí být vedena písemně (včetně emailu) a měla by být doručena způsobem, který umožňuje důkaz o doručení.

8.4

Любая коммуникация по данному Договору должна вестись в письменной форме (включая электронную почту) и должна доставляться способом, позволяющим подтвердить доставку.

8.5

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VP bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

8.5

В случае, если какое-либо положения настоящего Договора или ОУ станет недействительным, незаконным или неисполнимым, то остальные положения останутся в силе. Стороны обязуется заменить такое недействительное, незаконное или неисполнимое положение положением действительным или исполнимым с аналогичным юридическим значением.

8.6

Tyto VP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2021.

8.6

Настоящие ОУ действительны и вступают в силу от 01.01.2021 г.

Оставить комментарийВаш комментарий